YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ DANIŞMANLIĞI

Mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkânlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, teşvik belgesinin alınması,revize edilmesi ve tamamlama vizesi yapılarak  kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Ekonomi Bakanlığı tarafından , kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin yatırımlar teşvik belgelerine bağlanmaktadır.

 

Teşvik sistemi;

1) Genel

2) Bölgesel

3) Büyük ölçekli

4) Stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Firmalar, üretimleri üzerinden başvurdukları Teşvik Sistemine  göre aşağıdaki destek unsurlarının bir kısmı veya tamamından faydalanabilirler.

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği.

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği

ğ) Sigorta primi desteği

 

Teşvik Mevzuatı kapsamında hizmet verdiğimiz konular;

-Yatırım Teşvik Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri

-Yatırımın  Teşvik Belgesine bağlatılarak Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nden alınması

-Yatırım Teşvik Belgesi revize ve süre uzatımı işlemleri

-Yatırım Teşvik Belgesi Kapatılması, Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi Danışmanlığı

İmalat / İhracat yapan firmaların hammadde maliyetlerini azaltmaları Dahilde İşleme İzin Belgesi vasıtasıyla mümkün olmaktadır.

Hammadde ister yurtiçinden, ister yurtdışından temin edilsin, bu belgeyi almakla KDV, gümrük vergisi, ve KKDF ödemeden hammadde temin edilmesi mümkündür. İthalat esnasında vergiler kadar teminat ilgili gümrüğe yatırılmakta, imalat ve ihracat işlemlerinin bitiminde ilgili ihracatçı birliğinde ihracat taahhüdü kapatılarak, yatırılan teminat geri alınmaktadır.

Destekten yararlanmak için ihracatın bizzat firma tarafından yapılması şart değildir, aracı ihracatçı vasıtası ile de yapılabilir. Bu durumda da ayrı bir izin almaksızın söz konusu desteklerden yararlanılabilir.

Firmamız belge alımı için gerekli proje çalışmasının E-imza ile hazırlanması, yurtiçi alım faturalarının girilmesi, belge sürelerinin uzatılması ve revizesi ve son olarak izin belge kapatılması işlemlerinin yanı sıra Ekonomi Bakanlığı ile bağlı bulunulan ihracatçı birliği nezdinde belge takip işlemlerini de yapmaktadır.

Gümrükleme hizmetleri